13-05-2022 3 min. Rinie van Haren

De portefeuilles van B&W zijn verdeeld

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2022 - 2026

Portefeuille Algemeen bestuur, Veiligheid en Dienstverlening

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
▪ Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie
o ondermijning, integriteit, APV
▪ Openbare orde en integrale veiligheid
o politie, brandweer, ambulance, GHOR
▪ Bestuurlijke samenwerking
o Regio Rivierenland
▪ Integraal veiligheidsbeleid
o rampenbestrijding –GHOR- ▪ Coördinatie integrale handhaving/handhavingsbeleid
▪ Bedrijfsvoering
o personeel- en organisatie, informatievoorziening (incl. gegevensbeheer), algemeen- en juridische zaken (incl. klachtbehandeling), communicatie en burgerparticipatie.
▪ Gemeentelijke organisatie(ontwikkeling)
▪ Dienstverlening
▪ Inkoop en aanbesteding
▪ Burgerzaken
▪ Representatie

Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
▪ Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
▪ Regio Rivierenland
▪ Dienstverleningsovereenkomst Connectie (P&O, inkoop en aanbesteding en ICT)

Vervanging van portefeuille door
Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp

Portefeuille Ruimte

Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
▪ Ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening
o omgevingswet, structuurvisies infra- en ruimte en woonvisie
o bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen
▪ Binnen- en buitendijks waterbeleid
▪ Ontzandingen en -grondingen
▪ Monumentenzorg en (ondergrondse) archeologie
▪ Volkshuisvesting
▪ Klimaatadaptatie
o Regionaal Adaptatieprogramma (RAS), uitvoeringsprogramma klimaatbestendig WMW, waterplan 2020-2025
▪ Duurzaamheid
o aanpak beleid zon, wind, warmtetransitie, RES, opdrachtgeverschap Regionaal Energieloket
▪ Milieu
▪ Economische zaken
▪ Recreatie en toerisme
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
▪ Omgevingsdienst Rivierenland
▪ Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
▪ Recreatieschap Neder-Rijn en Waal,

1e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door
Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Portefeuille Samenleving

Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
▪ Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
o inkomensvoorziening en –ondersteuning
▪ Integratie, participatie en emancipatie
▪ Wmo/Welzijn
o zorgverlening, ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers, mantelzorgers en subsidiebeleid
▪ Jeugdbeleid en jeugdhulp
▪ Educatie
o kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid
o onderwijshuisvoorzieningen en -huisvesting, passend onderwijs en bibliotheekwerk
▪ Leerplicht
▪ Leerlingenvervoer
▪ Volksgezondheid
▪ Leefbaarheid kernen
o uitvoering visie
▪ Sport
▪ Kunst en Cultuur
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
▪ Werkzaak Rivierenland
▪ GGD Gelderland-Zuid
▪ Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd regio Rivierenland
▪ Dienstverleningsovereenkomst VraagWijzer
▪ Dienstverleningsovereenkomst Beschermd wonen/veilig thuis

2e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door
Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Portefeuille Control en Openbare voorzieningen

Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Portefeuille
▪ Control, contractsturing en rechtmatigheid.
▪ Financiën en belastingen
▪ Mobiliteit
o wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer)
o gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
o laadpalen voor elektrische voertuigen
o veerdiensten
▪ Grondexploitatie en -zaken
o grondexploitaties, pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen
▪ Gemeentelijk vastgoed, accommodaties en voorzieningen
o gemeentelijke gebouwen, sport- en dorpshuizen en speelvoorzieningen
▪ Ruimtelijk beheer
o openbaar groen, landschapsbeleid, begraafplaatsen, wegen en straten en openbare verlichting en rioleringen
▪ Afvalbeleid
o Afvalverwijdering en -verwerking
Opdrachtgeving samenwerkingsverbanden
▪ Belastingsamenwerking Rivierenland
▪ AVRI
▪ Dienstverleningsovereenkomst Connectie (Financieel beheer)

3e loco burgemeester
Vervanging van portefeuille door
Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

P.G. (Perry) Arissen
Aanwezig: maandag tot en met donderdag
Vervanging door:
• J.A.G. (Hans) Kosman (1e loco-gemeentesecretaris/algemeen directeur)
• R.M.J.T. (Renate) Kornelis (2e loco-gemeentesecretaris/algemeen directeur)


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.