27-01-2023 4 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Meerkoetstraat 18: plaatsen dakkapel, 05-01-2023
Boven-Leeuwen - Kampsestraat 31: plaatsen tijdelijke woonunit, 04-01-2023
Dreumel - Dorpstraat 32: plaatsen prefab mantelzorgwoning, 10-01-2023

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Buiten behandeling gelaten

Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 34: opslag goederen, 06-01-2023

Verleend

Beneden-Leeuwen - Hoogbroekstraat 3: vergroten bouwvlak, 09-01-2023
Maasbommel - de Geer 4: bouw van een kantoor unit, 10-01-2023

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Beneden-Leeuwen = van Heemstraweg 86: wijziging milieuinrichting, 10-01-2023
Besluit verzonden: 10-01-2023
In beroep gaan? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Omgevingsvergunning Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 37

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
Het renoveren van het hoofdgebouw en het renoveren van 46 nieuwe zelfstandige aanleunwoningen met kantoren.

U kunt de omgevingsvergunning inzien
De omgevingsvergunning is bekendgemaakt aan de aanvrager op 12 januari 2023. Van 13 januari 2023 tot en met 24 februari 2023 kunt u beroep instellen tegen dit besluit.
U vindt het besluit op onze website www.westmaasenwaal.nl

Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht Het adres is Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. U kunt beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
  • belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Zandstraat 74, Beneden-Leeuwen

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
De herontwikkeling van bestaande panden tot 2 winkelpanden met 8 appartementen op het perceel Zandstraat 74, Beneden-Leeuwen.

Plan inzien
U kunt het ontwerpbesluit van 26 januari tot en met 8 maart 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit Hogere Waarden en concept beeldkwaliteitsplan

Beneden-Leeuwen, Leeuwse Veld Midden

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Aan de zuidkant van Beneden-Leeuwen ligt de uitbreidingslocatie Het Leeuwse Veld. Binnen dit woningbouwplan zijn verschillende fases gerealiseerd en in uitvoering. Het bestemmingsplan gaat over de realisatie van de tussenliggende fase: Het Leeuwse Veld Midden. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 270 woningen mogelijk.

Wat regelt het ontwerpbesluit Hogere Waarden?
Uit akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat voor 22 woningen de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden zal worden. Dit komt door wegverkeerslawaai van de Van Heemstraweg. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of niet gewenst zijn, is het voor deze woningen noodzakelijk om een hogere (maximale) grenswaarde vast te stellen. De hoogst berekende geluidsbelasting is 60 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?
Het beeldkwaliteitsplan geeft randvoorwaarden voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota en heeft een bindende werking voor alle partijen. Zo weten initiatiefnemers vooraf welke kwaliteitseisen gelden.

Vormvrije m.e.r-beoordeling
Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen milieueffectrapport nodig is omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Plannen en besluit inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit Hogere Waarden en het concept beeldkwaliteitsplan van 26 januari tot en met 8 maart 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 25 januari 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.