03-02-2023 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Heuvelstraat 26: wonen bedrijfspand, 16-01-2023
Boven-Leeuwen - Bernhardstraat 6: verplaatsen inrit, 12-01-2023
Dreumel - tussen Veerstraat 6 en 8 (DML02 I 273): aanleggen uitweg, 13-01-2023
Dreumel - Vluchtheuvelstraat (DML02 A 2406): aanleggen 2 uitwegen, 17-01-2023
Maasbommel - Bergsestraat 3: beperkte milieu toets OBM (Wabo-verg. (regulier, wijzigen), OBM, 13-01-2023
Wamel - Dorpsstraat 128: bouwen aanbouw, 12-01-2023
Wamel - Waalbandijk 129: splitsen perceel en woning, 15-01-2023
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Alphen - Schansedijk 4: verbouwen en uitbreiden tandartspraktijk, 17-01-2023
Beneden-Leeuwen - Lisdoddestraat 58: plaatsen dakkapel, 12-01-2023
Beneden-Leeuwen - Meerkoetstraat 18: plaatsen dakkapel, 12-01-2023
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Beneden=Leeuwen - Rozenstraat 37: renoveren hoofdgebouw en 46 nieuwe zelfstandige aanleunwoningen met kantoren, 12-01-2023
In beroep gaan? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Verlenging beslistermijn

Locatie: Raadhuisdijk 17a Maasbommel
Voor: legaliseren open kapschuur
Nieuwe beslisdatum: 01-03-2023

Vastgesteld wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 8

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De realisatie van 2 nieuwe moderne emissiearme stallen, die nodig zijn voor de doorontwikkeling van de bestaande pluimveehouderij tot een toekomstbestendig duurzaam agrarisch bedrijf.

Plan inzien
Het college van burgemeester en wethouders stelde het wijzigingsplan vast op 17 januari 2023. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan van 2 februari tot en met 15 maart 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 15 maart kunt u een beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het wijzigingsplan treedt in werking op 16 maart 2023
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het wijzigingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Ontwerp wijzigingsplan Alphen, Greffelingsestraat 37a

Wat regelt dit wijzigingsplan?
Het perceel Greffelingsestraat 37a krijgt de bestemming Wonen waardoor het bestaande bedrijfspand voor woondoeleinden geschikt gemaakt kan worden.

Plan inzien
U kunt het ontwerp wijzigingsplan van 2 februari tot en met 15 maart 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 15 maart kunt u een zienswijze geven
Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het wijzigingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerp bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan verwijderd de mogelijkheid om 4 woningen te realiseren in de boerderij en er wordt ter plaatse slechts 1 woning toegestaan op het perceel aan de Zandstraat 70.

Plan inzien
U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 2 februari tot en met 16 maart 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 16 maart kunt u een zienswijze geven
Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 1 februari 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.