26-05-2023 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Boven-Leeuwen - Waalbandijk 31: bouw aanbouw, 08-05-2023
Wamel - Doornik 6: plaatsen dakkapel, 09-05-2023

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland.

Verleend

Alphen - het Gement 11: uitleggen uitrit, 05-05-2023
Dreumel - Hogeweg 13: bouwen loods, 04-05-2023
Maasbommel - Raadhuisdijk 17a: legaliseren open kapschuur, 04-05-2023
Wamel - Veerweg 1T: aanleggen elektriciteitskabels, 09-05-2023

Bezwaar maken? Kijk op www. westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

Locatie: Veesteeg 8a, Beneden-Leeuwen
Voor: wijziging uitvoeren vergunde constructie vanwege mogelijk toekomstige veranderingen Nieuwe beslisdatum: 26-06-2023

Acceptatie melding Activiteitenbesluit

Wamel - Industriestraat 12: veranderen bedrijf, 05-05-2023

Omgevingsvergunning

Besluit Hogere Waarden en vastgesteld beeldkwaliteitsplan Leeuwse Veld Midden, Beneden-Leeuwen

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 270 woningen mogelijk in ‘Het Leeuwse Veld Midden’.

Wat regelt het besluit Hogere Waarden?
Uit akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat voor 22 woningen de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden zal worden. Dit komt door het wegverkeerslawaai van de Van Heemstraweg. Omdat geluid reducerende maatregelen niet mogelijk of niet gewenst zijn, is voor deze woningen een hogere (maximale) grenswaarde vastgesteld. De hoogst berekende geluidsbelasting door de Van Heemstragweg is 60 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het besluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en ligt gelijktijdig ter inzage met het vastgestelde bestemmingsplan.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?
In het beeldkwaliteitsplan staan de randvoorwaarden voor de bouw- en inrichtingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Zo weten initiatiefnemers welke kwaliteitseisen worden gesteld. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota en heeft een bindende werking voor alle partijen.

Plan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, besluit Hogere Waarden en vastgestelde beeldkwaliteitsplan van 25 mei tot en met 5 juli 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 6 juli 2023 kunt u beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan en besluit Hogere Waarden treden in werking op 7 juli 2023
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan en/of besluit Hogere Waarden niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op 25 mei 2023
Het beeldkwaliteitsplan heeft de juridische status van beleidsregel. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen het vaststellingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 24 mei 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.