17-11-2023 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Verleend

Beneden-Leeuwen - Oosterpas 12: uitbreiden hoofdgebouw en realiseren aanbouw zijkant, 26-10-2023
Beneden-Leeuwen - Van Heemstraweg: aanleggen uitweg voor 3 percelen, 30-10-2023
Beneden-Leeuwen - perceel WML00 F 3102: kappen 20 bomen westzijde Leones, 27-10-2023
Boven-Leeuwen - Florastraat 103: kappen boom, 28-10-2023
Maasbommel - Kampstraat: bouwen 9 rijwoningen, 27-10-2023

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Ontwerp wijzigingsplan

Dreumel, Bemerdweg 3

Wat regelt dit wijzigingsplan?
De bedrijfsbestemming op het perceel Bemerdweg 3 wordt omgezet in een woonbestemming.

Plan inzien
U kunt het ontwerp wijzigingsplan van 16 november tot en met 27 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Zienswijze
Tot en met 27 december 2023 kunt u een zienswijze geven. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het wijzigingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerp bestemmingsplan

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Een deel van het perceel aan Bernhardstraat 37 Boven-Leeuwen wordt gewijzigd van Agrarisch – Oeverwal naar Wonen. Aanvullend wordt de bouw van één levensloopbestendige woning mogelijk gemaakt.

Plan inzien
U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 16 november tot en met 27 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Zienswijze
Tot en met 27 december 2023 kunt u een zienswijze geven. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerpbesluit Hogere Geluidgrenswaarden

Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg – Waterstraat

Wat regelt het bestemmingsplan?
De realisatie van een woongebouw met maximaal 38 zorgclusterappartementen, maximaal 10 studio’s en bijbehorende faciliteiten, en een gebouw voor maatschappelijke doeleinden.

Plan inzien
U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 16 november tot en met 27 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Ontwerpbesluit hogere waarden
Voor de woningen wordt de voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor deze woningen hogere waarden geluid vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor zienswijzen.

Zienswijze
Tot en met 27 december 2023 kunt u een zienswijze geven. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 15 november 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.