29-03-2024 4 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Lindelaan 13a: bouw berging met overkapping en plaatsen zonnepanelen, 11-03-2024
Beneden-Leeuwen - Het Leeuwse Veld: bouw woning, 12-03-2024
Dreumel - Rooijsestraat 80: bouw hobbykas, 12-03-2024
Wamel - St. Victorstraat 1: plaatsen terras op oude fundering aanbouw, 12-03-2024

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Buiten behandeling gelaten

Beneden-Leeuwen - Zandstraat 53: realiseren terras en aanbrengen handelsreclame, 12-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Ingetrokken

Appeltern - Walstraat 37a: wijzigen bestemmingsplan, 06-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Beneden-Leeuwen - Van Heemstraweg 47c: bouw vrijstaande woning, 12-03-2024
Boven-Leeuwen - Expeditieweg (WML00 N 1301): Bouwen en plaatsen brug met dam en duiker, 06-03-2024
Wamel - Stationsstraat 10: plaatsen stalling en carport, 12-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Melding Activiteitenbesluit

Alphen - Greffelingsedijk 39: gesloten bodemenergiesysteem, 07-03-2024
Dreumel - Ruivertweg 1a, mobiel puinbreken, 12-03-2024
Boven-Leeuwen - Bernardstraat 24: plaatsen gesloten

Vastgestelde bestemmingsplannen en wijzigingsplan

Beneden-Leeuwen, Van Heemstraweg - Waterstraat
Dit bestemmingsplan regelt de realisatie van een woongebouw met maximaal 38 zorgclusterappartementen, maximaal 10 studio’s en bijbehorende faciliteiten en een gebouw voor maatschappelijke doeleinden.

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 16
Dit wijzigingsplan regelt dat een deel van het perceel aan Bernhardstraat 16, Boven-Leeuwen wordt gewijzigd van Agrarisch – Oeverwal naar Wonen.

Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37
Dit bestemmingsplan regelt dat een deel van het perceel aan Bernhardstraat 37 Boven-Leeuwen wordt gewijzigd van Agrarisch – Oeverwal naar Wonen. Aanvullend wordt de bouw van 1 levensloopbestendige woning mogelijk gemaakt.

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 10
Dit bestemmingsplan regelt dat het agrarisch bouwvlak op het perceel Kampsestraat 10 Boven-Leeuwen vervalt. De bestaande agrarische bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. En aanvullend wordt de bouw van 2 nieuwe vrijstaande schuurwoningen mogelijk gemaakt.

Dreumel, Dorpstraat 28a
Dit bestemmingsplan regelt de realisatie van 2 meergeneratiewoningen binnen de bestaande bedrijfswoning en 1 eengezinswoning.

Plannen inzien
U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen en het wijzigingsplan van 28 maart tot en met 8 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 9 mei 2024 kunt u beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

In werking
De bestemmingsplannen en het wijzigingsplan treden in werking op 10 mei 2024. Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treden de bestemmingsplan en het wijzigingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Ontwerp omgevingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden

Buitengebied, Van Heemstraweg 109b, Wamel

Wat regelt dit omgevingsplan?
De vestiging van een grond-, weg en waterbouwbedrijf op het perceel Van Heemstraweg 109b in Wamel.

Wat regelt het ontwerpbesluit Hogere Waarden?
Uit akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat voor de bedrijfswoning de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden zal worden. Dit als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Van Heemstraweg. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of niet gewenst zijn, is het voor deze bedrijfswoning noodzakelijk om een hogere (maximale) grenswaarde vast te stellen. De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van de Van Heemstragweg is 57 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de procedure voor de wijziging van het omgevingsplan en ligt gelijktijdig ter inzage met het ontwerp omgevingsplan.

Vormvrije m.e.r-beoordeling
Er is een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor dit initiatief uitgevoerd. Het initiatief leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Burgemeester en wethouders besloten daarom dat er geen milieueffectrapport nodig is. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen tegen dit besluit tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

Plan inzien
U kunt het ontwerp omgevingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden van 28 maart 2024 tot en met 8 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het omgevingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 27 maart 2024, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.