20-11-2020 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Greffelingsedijk 12, 6626 AZ: verplaatsen bijgebouw, 29-10-2020
Alphen - Schansedijk 17, 6626 BA: plaatsen erfafscheiding, 02-11-2020
Altforst - Kerkstraat 21, 6628 AB: realisatie woning in kerkgebouw, 30-10-2020
Beneden-Leeuwen - De Onderstal 702, 6658 KZ: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 29-10-2020
Beneden-Leeuwen - Rozenstraat 9, 6658 WS: bouwen 24 appartementen, 27-10-2020
Dreumel - Peutekamp ong 6621 BZ: bouwen bedrijfshal, 29-10-2020
Wamel - Van Heemstraweg 120, 6659 KG: realiseren machineberging/werkplaats, 29-10-2020
U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland 0344 579314

Buiten behandeling gelaten

Alphen - Greffelingsedijk 23, 6626 AW: bouwen schuur en overdekte kapping, 2-11-2020

Ingetrokken

Boven-Leeuwen - Kampsestraat 21, 6657 AA: intrekken van een omgevingsvergunning (OBM) door het bevoegd gezag, 28-10-2020

Verleend

Beneden-Leeuwen - Strangkade 26, 6658K: legaliseren van renovatie/uitbreiding van woonark, 3-11-2020
Boven-Leeuwen - Trambaan 6a, 6657 CE :oprichten van machineberging en winkel en verbreden van een bestaand, 3-11-2020
Dreumel - Rooijsestraat 103a, 6621 AL: afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van aanpassen dak van schuur, 2-11-2020
Maasbommel - Bovendijk 45, 6627 KS: herbouwen van een woning na brand, 29-10-2020
Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Zienswijze

Dreumel - Bemerdweg 9, 6621 KN: bouwen van 2 stallen en samenvoegen 2 locaties, 29-10-2020
Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Verlenging beslistermijn

  • Locatie: Kerkstraat 24, 6659 AC Wamel
  • Voor: het intern verbouwen van een woning
  • Nieuwe beslisdatum: 09-10-2020

Vastgesteld bestemmingsplan “Appeltern, Spitsestraat 8”

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan maakt 12 woningen mogelijk op het perceel Spitsestraat 8 in Appeltern. Er zijn 4 woningen voorzien in het voormalige schoolgebouw en 8 woningen op het nog onbebouwde deel van het perceel.

Plan inzien
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 8 oktober 2020. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Appeltern, Spitsestraat 8” van 19 november tot en met 31 december 2020 op afspraak in ons gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u beroep instellen.

Beroep instellen
Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u:

  • op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent. En aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 1 januari 2021
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan moet de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft. Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen T 14 0487 I www.westmaasenwaal.nl E info@westmaasenwaal.nl Woensdag 18 november 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.