05-03-2021 4 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Greffelingsedijk 23: realiseren tuinhuis, 15-02-2021
Alphen - Lindenlaan 1: bouwen woning, 11-02-2021
Beneden-Leeuwen - Energieweg 11a: bouwen overkapping, 12-02-2021
Beneden-Leeuwen - Spijkerstraat 8: slopen schuurtje en asbestsanering, 13-02-2021
Dreumel - Zijvond 10: realiseren tijdelijke camperparkeerplaats, 11-02-2021

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Verleend

Altforst - Kerkstraat 12: veranderen ruimte voor realiseren kinderdagverblijf, 10-2-2021
Beneden-Leeuwen - Koolzaadveld 7: bouwen woning, 10-2-2021
Dreumel - Maasdijk nabij nr. 23: plaatsen informatiebord voor fietsroute, 15-2-2021
Maasbommel - De Bennemaker 1 t/m 13 en 2 t/m 8: bouwen 11 woningen, 11-2-2021

Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Kerkstraat 21: realisatie woning in kerkgebouw, 16-2-2021

In beroep gaan?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Verlenging beslistermijn

Locatie: Altforst, Woerdsestraat 1
Voor: Altforst, Woerdsestraat 1
Nieuwe beslisdatum: 04-04-2021

Locatie: Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 9
Voor: bouwen van 24 appartementen
Nieuwe beslisdatum: 29-03-2021

Locatie: Boven-Leeuwen, Florastraat 2a
Voor: legaliseren van een hoveniersbedrijf
Nieuwe beslisdatum: 16-03-2021

Locatie: Dreumel, Schoolstraat 5a
Voor: plaatsen van een tuinhuisje
Nieuwe beslisdatum: 05-04-2021

Locatie: Maasbommel, Velddijksestraat 7c
Voor: bouwen van een woning met schuur
Nieuwe beslisdatum: 06-04-2021

Locatie: Wamel, Hollenhof 6
Voor: renoveren van de woning incl. nieuwe voorgevel
Nieuwe beslisdatum: 02-04-2021

Melding activiteitenbesluit

Wamel - Nieuweweg 8: aanleggen bassin voor spoelwater, 10-2-2021

Concept beeldkwaliteitsplan Kloosterhof Fase III te Wamel

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over? Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Door het beeldkwaliteitsplan weten initiatiefnemers van te voren welke kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte.

Plan inzien U kunt het concept beeldkwaliteitsplan van 4 maart tot en met 14 april 2021 op afspraak bij ons inzien. U vindt het beeldkwaliteitsplan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Ontwerpbestemmingsplan Wamel, Kloosterhof fase II

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 70 woningen, ten noordoosten van Wamel, planologisch mogelijk. Het plangebied sluit aan de westzijde aan op de 1e fase van het woningbouwplan Kloosterhof en ligt tussen de wegen Clarevelt, Hogeweg en Perenlaan.

Vormvrije m.e.r-beoordeling Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r-beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er geen milieueffectrapport nodig is omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Plan inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de vormvrije m.e.r-beoordeling van 4 maart tot en met 14 april 2021 op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 3 maart 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.