02-04-2021 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Appeltern - Maasdijk 40: realiseren B&B en winkel aan huis, 12-03-2021
Beneden-Leeuwen - Zuiderpas 8: plaatsen opbouw, 10-03-2021
Boven-Leeuwen - Expeditieweg 15: bouwen loods, 10-03-2021
Boven-Leeuwen - Korenbloemstraat 69: aanleggen in- en uitrit, 11-03-2021
Dreumel - Waaldijk 5: aanleggen zwembad met bijgebouw 14-03-2021
Maasbommel - Bovendijk 65: realiseren b&b, 11-03-2021
Wamel - Saarskampen 16: plaatsen dakkapellen, 10-03-2021
Wamel - Viaductstraat 103: uitloop paarden, 15-03-2021

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Verleend

Altforst - Woerdsestraat 1: verbouwen horecagelegenheid tijdelijk woon-zorgcomplex, 12-3-2021 Beneden-Leeuwen - De Onderstal 13-01 t/m 13-11: bouwen bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen uitrit, 11-3-2021
Boven-Leeuwen - Molenstraat 14: naastgelegen perceel gebruiken voor bestaande camping, 12-3-2021
Wamel - Dorpsstraat 118: doorbreken 2 muren, 10-3-2021

Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Dreumel - De Paulus 3-01 t/m 3-06 en Dorpstraat 5-01: bouwen 7 appartementen en veranderen in- of uitrit, 10-3-2021
Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Verlenging beslistermijn

Locatie: Alphen Dijkgraaf De Leeuwweg 23
Voor: aanleggen paardenbak en plaatsen loods
Nieuwe beslisdatum: 06-05-2021

Locatie: Altforst Heppertsestraat 5
Voor: verbouwen woning
Nieuwe beslisdatum: 30-04-2021

Locatie: Beneden-Leeuwen Bikkelen 36b
Voor: verbouwen bedrijfsruimte tot woonruimte statushouders
Nieuwe beslisdatum: 27-04-2021

Locatie: Beneden-Leeuwen De Peel
Voor: aanleg duikerstracé en watergangen
Nieuwe beslisdatum: 26-04-2021

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Ontwerpbestemmingsplan Alphen, Appelhoek fase 1b

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 21 woningen aan de noordoostzijde van de Sterappel in Alphen mogelijk.

Vormvrije m.e.r-beoordeling Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen milieueffectrapport nodig is, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Plan inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling van 1 april tot en met 12 mei 2021 op afspraak bij ons inzien of kijk op www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Concept beeldkwaliteitsplan Alphen, Appelhoek fase 1b

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over? Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstand technische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, en heeft een bindende werking voor alle partijen.

Plan inzien U kunt het concept beeldkwaliteitsplan van 1 april tot en met 12 mei 2021 op afspraak bij ons inzien of kijk op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 31 maart 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.