26-06-2020 4 minuten Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.


Aangevraagd


Beneden-Leeuwen - Brouwersstraat 38, 6658 AE: plaatsen poort, 04-06-2020
Beneden-Leeuwen - Energieweg 28, 6658 AD: uitbreiden bedrijfspand, 03-06-2020
Beneden-Leeuwen - Hopveld 37, 6658 LV: bouwen overkapping, 30-05-2020
Beneden-Leeuwen - Zijveld 52, 6658 DH: verbouwen en uitbreiden woning, 05-06-2020
Boven- Leeuwen - Tesstraat 26, 6657 CN: plaatsen berging, 09-06-2020
Boven-Leeuwen- Willibrordusstraat 2, 6657 BM: stoeprand vervangen oprijrand, 05-06-2020
Dreumel - Kooimolenweg 23, 6621 LA: vervangen garage door tuinkamer, bouwen schuur en gevelisolatie, 06-06-2020
Dreumel - Peutekamp 7, 6621 BZ: verlengen dam met duiker B-watergang, 05-06-2020
U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland 0344 579314


Buiten behandeling


Maasbommel - Heerstraat 28, 6627 KL: vervangen pannendak door rieten dak, 05-06-2020


Verleend


Alphen - Melkstraat 4B, 6626 AB: bouwen schuur, 08-06-2020
Alphen - Moordhuizen 13, 6626 KH: legaliseren blokhut en overkapping, 10-06-2020
Altforst - Woerdsestraat 10, 6628 KA: bouwen opslagloods, 08-06-2020
Dreumel - Rooijsestraat 63, 6621 AK: moderniseren antenne installatie, 09-06-2020
Dreumel - Willem Alexanderstraat 8, 6621 ZB: renoveren dakbedekking, 08-06-2020
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar


Verlenging beslistermijn


De beslistermijn van de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Locatie: Walstraat 23, 6629 AD Appeltern
Voor: verven muur voorkant huis
Nieuwe beslisdatum: 27-07-2020


Ontwerp bestemmingsplan “Appeltern, Spitsestraat 8”


Wat regelt dit bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan maakt 12 woningen mogelijk op het perceel Spitsestraat 8 in Appeltern: 4 woningen in het voormalige schoolgebouw en 8 woningen op het nog onbebouwde deel van het perceel.


Vormvrije m.e.r-beoordeling
Er is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen milieueffectrapport nodig is. De reden is dat dit plan niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De raad neemt een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van B&W kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.


Plan inzien
Van 25 juni tot en met 5 augustus kunt u dit bestemmingsplan inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.


Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.


Waar kunt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan en alle stukken kunt u op afspraak inzien in ons gemeentehuis. U vindt het plan ook op de website www.westmaasenwaal.nl


Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder “Spitsestraat 8, Appeltern”


B&W heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de Van Rechterenstraat op de gevel van de voormalige Gravin van Rechterenschool.
Het vaststellen van hogere waarden is noodzakelijk voor de realisatie van 4 woningen in het voormalige schoolgebouw. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure voor het perceel Spitsestraat 8. Dit is een ontwerpbesluit op grond van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevel van de voormalige Gravin van Rechterenschool is 49 dB.


Ontwerpbesluit inzien en hierop reageren
Van 25 juni tot en met 5 augustus kunt u dit ontwerpbesluit inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.


Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief aan de B&W, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.


Waar kunt u het plan inzien?
Het ontwerpbesluit kunt u op afspraak inzien in ons gemeentehuis. U vindt het plan ook op de website www.westmaasenwaal.nl


Wijzigingsplan Buitengebied, Berghuizen 3 Maasbommel


Wat regelt dit wijzigingsplan?
Het gebruik van de bestaande bebouwing op het perceel Berghuizen 3 voor een bedrijfsfunctie. Dit wijzigingsplan wijzigt de bestemming van het perceel van 'Agrarisch met waarden - Uiterwaard' naar 'Bedrijf'.


Inzien en beroep instellen
B&W stelde het wijzigingsplan gewijzigd vast op 16 juni 2020. Er zijn aanpassingen in de toelichting. Van 25 juni tot en met 5 augustus kunt u dit wijzigingsplan inzien. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u:  • op tijd een zienswijze indiende bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan;

  • belanghebbende bent. En aantoont dat u niet in staat was op tijd een
    zienswijze bij het college in te dienen. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.


Waar kunt u het plan inzien?
Het wijzigingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Maakt u hiervoor wel een afspraak. U vindt het plan ook op de website www.westmaasenwaal.nl.


Het wijzigingsplan treedt in werking op 6 augustus 2020
Alleen als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking. Dan moet de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.


Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen


T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 24 juni 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en WaalAls eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.