22-05-2020 4 minuten Rinie van Haren

Pinkstergebed

Nu er in de kerk ook tijdens de Pinksterdagen geen dienst zal worden gehouden, heeft diaken Peter de Snoo gebeden ingezonden zodat inwoners in de gelegenheid zijn om tijdens de Pinksterdagen thuis in gebed te gaan.


Zondag 31 mei 2020


Pinksteren


In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. +


God, kom mij te hulp.
Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en
nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen.
Amen


Hymne


Christus, de Heer, voer hemelhoog
En ging terug, om ons de Geest
Die door de Vader was beloofd,
Te zenden op het Pinksterfeest.


Het derde uur was ’t van de dag:
Zij waren in gebed bijeen,
Toen uit de hemel klok gedruis,
God aan de leerlingen verscheen.


Van bij de Vader kwam de Geest,
Een stralend vuur kwam uit Hem voort.
Dat alle harten branden deed,
Ontstoken door zijn gloed vol woord.


Daal tot ons neer, o heilige Geest,
Daal met uw gaven neer en kom!
Laat nu ons hart uw altaar zijn
En wijd ons tot uw heiligdom.


Leer ons de Vader en de Zoon
Nu kennen in hun heerlijkheid;
Laat ons in U, hun beider Geest,
Geloven, God, te allen tijd.


Psalm 118 (117)


Ant. 1 Het is beter te gaan tot de Heer; eindeloos is zijn erbarmen, alleluia


Gejuich van feest en geluk.


Hij is de steen die door u, de bouwlieden niets waard werd geacht en tot hoeksteen geworden is ( Hand. 4. 11 )


Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen! _
Herhaalt het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron: eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer: eindeloos is zijn erbarmen!
Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd; wat kan een mens mij nog kwaad doen?
De Heer is met mij, mijn bondgenoot, ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen;
En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. _


Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Ant. 1 Het is beter te gaan tot de Heer; eindeloos is zijn erbarmen, alleluia


Psalm 118(117)


Ant. 2 Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang, alleluia.


Ik werd omsingeld door vreemde volken, ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
Zij sloten mij in van alle kanten, ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
Als bijen zwermden zij om mij heen, ° zij vlamden op als vuur in de doornen, ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund.
Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang: Hij heeft mij redding gebracht!
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
De Heer greep in met krachtige hand, ° de hand van de Heer heeft mij opgericht, de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer.
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. _
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Ant. 2 Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang, alleluia.


Psalm 118 (117)III


Ant 3 Ik dank U, Heer, dat Gij mij verhoord hebt, alleluia


Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij verhoord hebt en dat Gij mij hebt gered.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap.
Ach Heer, geef Gij ons uw heil, ach Heer, geef Gij ons voorspoed!
Gezegend die komt met de naam van de Heer; wij zegenen u uit het huis des Heren;
de Heer is God, Hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar.
Mijn God zijt Gij en ik dank U, mijn God, ik verkondig uw roem.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen. _
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 3 Ik dank U, Heer, dat Gij mij verhoord hebt, alleluia


1 Kor. 12, 13
Wij allen, joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.


De heilige Geest, de Helper, alleluia.
Hij zal u alles leren, alleluia.


Afsluitend gebed


Laat ons bidden.
Almachtige God, laat de weerglans van uw heerlijkheid over ons schijnen en moge Christus, die licht is uit licht, allen die door uw genade herboren zijn, bevestigen door de verlichting van de heilige Geest. Door Christus onze Heer.
Amen.


Loven wij de Heer.
Wij danken God.


In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. +Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.