03-12-2021 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Greffelingsestraat 21: uitbreiden woonhuis, 12-11-2021
Alphen - Kerkstraat 6: plaatsen carport, 10-11-2021
Beneden-Leeuwen - Meerkoetstraat 3: plaatsen erker, 16-11-2021
Boven-Leeuwen - Lavendelstraat 3: tijdelijk plaatsen woonunit, 11-11-2021
Wamel - Viaductstraat 47: plaatsen pui, 10-11-2021

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Aangevraagde vergunningen buiten behandeling gelaten

Maasbommel - Molenwegje 1: bouwen mantelzorgwoning, 10-11-2021

Verleend

Alphen - Kerkdijk 1: plaatsen zonnepanelen, 16-11-2021
Beneden-Leeuwen - Zandstraat 23: bouwen bijgebouw en carport, 11-11-2021
Dreumel - Hogeweg 3: plaatsen dakkapel, 11-11-2021
Wamel - Houtstraat 2: plaatsen dakkapel, 16-11- 2021

Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

Locatie: Leeuwese Veld fase 13,
Lisdoddestraat Beneden-Leeuwen
Voor: bouwen 26 woningen en aanleggen uitweg 10 woningen
Nieuwe beslisdatum: 7-1-2022

Ontwerpbestemmingsplan “Dreumel, Industrieweg”

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 65 woningen aan de Industrieweg in Dreumel planologisch mogelijk. Het plangebied ligt aan de westkant van Dreumel in het overgangsgebied naar het buitengebied aan de Waaldijk. Nu is het plangebied een kleinschalig bedrijvencluster. Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken worden de gebruiksmogelijkheden van het bedrijf aan de Waaldijk beperkt.

Vormvrije m.e.r-beoordeling Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueff ectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er geen milieueff ectrapport nodig is omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Een vormvrije m.e.r. is voldoende. Dit vindt u als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan.

Plan inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan “Dreumel, Industrieweg” van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 op afspraak bij ons inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad,
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

.Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 1 december 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.